Statut LOT Beskidy

STATUT LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ " BESKIDY" POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ l.
Lokalna Organizacja Turystyczna "Beskidy", zwana dalej LOT "Beskidy", działa jako stowarzyszenie
na podstawie: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 79, poz. 855), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U.
Nr 62 poz. 689 zm.2000 r., Nr 22 poz. 273, 2001 r. Nr 22 poz. 249), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i innych ustaw
obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2.
1. LOT "Beskidy" działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz promocji Bielska-
Białej i regionu.
2. Siedzibą władz LOT "Beskidy" jest Bielsko-Biała.
3. LOT "Beskidy" jest osobą prawną.
4. LOT "Beskidy" może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach działania.
5. Czas trwania LOT "Beskidy" jest nieograniczony.

§ 3.
1. LOT "Beskidy" może używać pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustalonego
przez Walne Zebranie Członków.
2. Nazwa i symbole wykorzystywane przez LOT „Beskidy” podlegają ochronie prawnej.
ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI

§ 4.
Celem LOT "Beskidy" jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Bielska-Białej i regionu poprzez
rozwój turystyki.

§ 5.
Zadania statutowe LOT "Beskidy" realizuje w szczególności poprzez:
1) współpracę z Polską Organizacją Turystyczną, Śląską Organizacją Turystyczną oraz lokalnymi
organizacjami turystycznymi, organami administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi
i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki,
2) wydawanie katalogów, informatorów i innych materiałów promujących Bielsko-Białą i region,
3) udział w targach, imprezach promocyjnych, spotkaniach oraz szkoleniach specjalistycznych
krajowych i zagranicznych,
4) współpracę z mediami,
5) udział w opracowywaniu planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
6) organizowanie imprez studyjnych,
7) zawieranie porozumień dotyczących współpracy przy realizacji celów statutowych,
8) pozyskiwanie środków finansowych z pomocowych funduszy europejskich i innych dostępnych źródeł
finansowania.

§ 6.
LOT "Beskidy" może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej LOT "Beskidy" służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między członków.
CZŁONKOWIE LOT "BESKIDY"

§ 7.
Członkowie LOT "Beskidy" dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.

§ 8.
1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne, w szczególności jednostki
samorządu terytorialnego, uczelnie, organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki
oraz przedsiębiorcy, których podstawowym przedmiotem działalności jest działalność związana z
turystyką.
2. Członkowie, będący osobami prawnymi działają poprzez swojego przedstawiciela, który w ich
imieniu realizuje wszelkie prawa i wykonuje obowiązki wynikające z przynależności do LOT
"Beskidy".
3. Kandydat na członka zwyczajnego składa na piśmie deklarację o przystąpieniu do LOT "Beskidy".
4. Założyciele LOT "Beskidy" stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania LOT
"Beskidy". Przystępujący do LOT "Beskidy" po zarejestrowaniu stają się członkami z chwilą
przyjęcia ich przez LOT "Beskidy" uchwałą Zarządu.

§ 9.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) do czynnego i biernego prawa wyborczego przy wyborach do statutowych organów LOT "Beskidy",
2) uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach organów LOT ”Beskidy”, gdy udział taki jest
przewidziany przez Statut,
3) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz LOT "Beskidy",
4) uczestniczenia w organizowanych przez LOT "Beskidy" imprezach promocyjnych wymienionych
w § 5 pkt 3 Statutu na warunkach określonych przez Zarząd.

§ 10.
Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
1) brać czynny udział w działaniach LOT „Beskidy” oraz przestrzegać postanowień Statutu,
regulaminów i uchwał LOT "Beskidy",
2) wypełniać zadania wynikające z funkcji pełnionych w LOT "Beskidy",
3) prezentować cele i program LOT "Beskidy" na zewnątrz,
4) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11.
O wygaśnięciu członkostwa lub wykluczeniu członka zwyczajnego decyduje uchwałą Zarząd.
1. Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadku:
1) złożenia rezygnacji na piśmie z podaniem daty,
2) utraty osobowości prawnej,
3) śmierci członka.
2. Wykluczenie członka następuje w następujących przypadkach:
1) działania członka na szkodę LOT "Beskidy",
2) niestosowania się do wymogów Statutu LOT "Beskidy",
3) niewypełniania obowiązków wobec LOT "Beskidy",
4) zalegania z płaceniem składek przez okres co najmniej 6 miesięcy i nieuregulowania zaległości
pomimo pisemnego upomnienia.
3. Wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu.
4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków wniesione w terminie 30 dni od doręczenia zawiadomienia. Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.

§12.
1. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby prawne lub fizyczne będące przedsiębiorcami,
których podstawową działalnością nie jest działalność bezpośrednio związana z turystyką, lecz
popierające zadania statutowe i wyrażające wolę współpracy z LOT "Beskidy" oraz deklarujące
płacenie składki członkowskiej określonej przez Walne Zebranie Członków. Deklaracja, o której
mowa wyżej winna mieć formę pisemną.
2. Członkami wspierającymi mogą być w szczególności przedsiębiorstwa produkcyjne, spółki, banki
oraz firmy handlowe i usługowe.

§13.
1. LOT "Beskidy" będzie zapraszał członków wspierających do udziału w organizowanych imprezach
targowo-promocyjnych.
2. Członkowie wspierający mogą zamieszczać w wydawnictwach LOT "Beskidy" swoje oferty na
preferencyjnych zasadach.
3. Członkowie wspierający korzystają z uprawnień określonych w § 9 pkt 3 i 4 Statutu.

§ 14.
Do utraty członkostwa wspierającego stosuje się odpowiednio przepisy § 11 Statutu.
WŁADZE LOT "BESKIDY"

§ 15.
1. Władzami LOT "Beskidy" są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich organów LOT "Beskidy" zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że
przepisy Statutu stanowią inaczej.

§ 16.
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się bezwzględną
większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.
2. Członkowie wybrani do władz LOT "Beskidy" mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż przez 2
kolejne kadencje.
3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie.
5. Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów delegacji. Zasady zwrotu
kosztów delegacji określają rozporządzenia, wydane przez ministra właściwego do spraw pracy
na podstawie art. 775 § 2 kodeksu pracy.
6. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach ich
dotyczących.

§ 17.
W przypadku wygaśnięcia członkostwa, wykluczenia lub odwołania członka Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej w trakcie kadencji, w ciągu 30 dni Walne Zebranie Członków przeprowadza wybory
uzupełniające.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§18.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą LOT „Beskidy”.
2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą członkowie zwyczajni. Osoby prawne będące
członkami LOT „Beskidy” biorą udział w Walnym Zebraniu Członków przez ustanowionego w tym
celu przedstawiciela.
3. Każdy członek Walnego Zebrania Członków ma jeden głos.

§ 19.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków co najmniej raz w roku kalendarzowym w
terminie do 30 czerwca, a Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo – Wyborcze co trzy lata.
3. O miejscu, terminie i porządku Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków w
formie pisemnej co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, przedkładając proponowany
porządek obrad. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach
objętych porządkiem obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej połowy
członków zwyczajnych, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Żądanie zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być podane na piśmie wraz z określeniem
celu jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje wyłącznie sprawy, dla
których zostało zwołane.

§ 20.
Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi przewodniczący, wybierany każdorazowo przez Walne
Zebranie Członków. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który powinien być
podpisany przez przewodniczącego.

§ 21.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalenie Statutu i dokonywanie jego zmian,
2) wybieranie przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
3) wybieranie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielani absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich,
7) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych Komisji LOT "Beskidy”,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia i wystąpienia z organizacji, o których mowa
w § 2 ust.4,
9) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu LOT "Beskidy" i przeznaczeniu jej majątku.

§ 22.
1. Nieudzielenie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu.
2. Odwołany Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu.
3. Walne Zebranie ma obowiązek dokonać wyboru nowego Zarządu w ciągu kolejnych 30 dni.

§ 23.
Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał, jeżeli liczba obecnych członków wynosi:
a) w pierwszym terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania,
b) w drugim terminie bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin
ten podany był w zawiadomieniu.
ZARZĄD

§ 24.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności LOT "Beskidy", zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem
Członków. Podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w Statucie innym organom należy
do Zarządu.
2. W skład Zarządu wchodzą:
1) prezes,
2) wiceprezes,
3) skarbnik,
4) sekretarz.

§ 25.
1. Do zadań Zarządu należy:
1) zwoływanie i przygotowanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) prowadzenie gospodarki finansowej LOT "Beskidy",
4) bieżąca realizacja zadań określonych w § 4 i § 5 Statutu,
5) podejmowanie uchwał w sprawie planu finansowego LOT "Beskidy" na następny rok
kalendarzowy,
6) podejmowanie uchwał w sprawie rocznego programu działania LOT "Beskidy”,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków,
8) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia i wykluczenia członka,
9) delegowanie przedstawicieli LOT "Beskidy" do innych organizacji.
2. Zarząd odpowiada za zabezpieczenie Walnemu Zebraniu Członków i Komisjom właściwych
warunków działania.
3. Oświadczenie woli w imieniu LOT "Beskidy" składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.

§ 26.
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał.
2. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
KOMISJA REWIZYJNA

§ 27.
1. Komisja Rewizyjna jest organem LOT „Beskidy” powołanym do sprawowania kontroli nad
działalnością Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna działa w składzie 3 osobowym. Komisja wybiera ze swego składu
przewodniczącego Komisji.

§ 28.
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium Zarządowi po uprzednim
zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania preliminarza dochodów i wydatków
LOT "Beskidy",
2) kontrola zgodności działań organów LOT "Beskidy" ze Statutem LOT "Beskidy" i uchwałami
Walnego Zebrania Członków,
3) kontrola wykonania budżetu przez Zarząd.
2. W celu wykonania swoich zadań Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu wszelkich
sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty.
3. Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji
Rewizyjnej uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
KOMISJE STAŁE I DORAŹNE

§ 29.
Walne Zebranie Członków może powołać komisje stałe i doraźne odpowiedzialne za przeprowadzenie
ściśle określonych przez Walne Zebranie Członków czynności lub zadań.
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA LOT „BESKIDY”.

§ 30.
Majątek LOT "Beskidy" stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki
pieniężne.

§ 31.
1. Majątek LOT "Beskidy" pochodzi z następujących źródeł:
1) składki członkowskie,
2) dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
3) dochody z majątku LOT "Beskidy",
4) środki pomocowe,
5) wpływy z ofiarności publicznej,
6) dochody z działalności gospodarczej,
7) inne wpływy.
2. LOT "Beskidy" prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
3. Gospodarka finansowa LOT "Beskidy" prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy
uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
BIURO LOT „BESKIDY”

§ 32.
1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura, którym kieruje Dyrektor, zatrudniony przez
Zarząd.
2. Dyrektor Biura działa w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd.
3. Organizację i zasady funkcjonowania Biura określa regulamin organizacyjny Biura uchwalony
przez Zarząd na wniosek Dyrektora.
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE LOT „BESKIDY”

§ 33.
Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 34.
Rozwiązanie LOT „Beskidy” wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/4
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§ 35.
Zmiana statutu oraz rozwiązanie LOT „Beskidy” mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków
wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

§ 36.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

§ 37.
1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu LOT „Beskidy” Walne Zebranie Członków wybiera
Komisję Likwidacyjną.
2. Uchwała o rozwiązaniu LOT „Beskidy” określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje
przeznaczony jej majątek.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji LOT „Beskidy, nie uregulowanych w statucie,
mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Statut do pobrania tutaj
 
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt